Läsår 22/23 Åk 4-6 Naturen och den biologiska mångfalden

  • Pedagogiska program
  • Museer
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Vetenskap/samhälle
  • Naturvetenskap
  • Natur

En inbjudande sandstrand, en häftig slalombacke, en böljande fjällsluttning eller en höstfärgad svampskog… Naturen är på många vis fantastisk och inbjudande! Men hur är arterna i naturen kopplade till varandra? Och hur beroende av naturen är vi människor? Denna aktivitet klargör vad en art är samt belyser sambanden mellan arterna, även människan, i ett ekosystem. Häng med in i den biologiska mångfalden!

ÖVNINGENS UPPLÄGG: Efter en introduktion kring begreppet biologisk mångfald får eleverna lära känna några av djuren i våra miljöer. I mindre grupper formulerar de sambanden mellan deras djur och andra arter i ekosystemet samt funderar på strategier för att gynna artens överlevnad. Med stöd av oss får elevgrupperna sedan presentera sitt djur, dess plats i ekosystemet och deras reflektioner kring artens bevarande. Vi avslutar med introducera eleverna i det svenska systemet kring biologisk mångfald och bevarande av arter genom bland annat Artdatabanken.

MÅLSÄTTNINGEN MED ÖVNINGEN: Vi vill att eleverna får en ökad förståelse för begreppet art samt för mångfalden av arter i naturen. Vi strävar efter att eleverna uppnår djupare kunskaper kring sambanden mellan arter och människans beroende av naturen. Eleverna får insikter kring att arter försvinner idag på grund av mänsklig påverkan men också en förtröstan i att det finns åtgärder att ta till samt att vi gemensamt kan arbeta för bevarande av arter.  Vår förhoppning är att eleverna ska ha med sig en känsla av att vilja värna naturen samt en nyfikenhet inför den biologiska mångfalden.

FÖRANKRING I LÄROPLANEN: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

– Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

– Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

– Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

– Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Skolans uppdrag är ge eleverna möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Hittar du inte en tid som passar för din grupp eller är allt fullbokat? Kontakta oss så ser vi om vi kan skapa plats för er!