HT-22 Åk 4-6 Lär känna Upplands rovdjur

  • Museer
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Miljö
  • Vetenskap/samhälle
  • Naturvetenskap
  • Natur

Hur gammal kan en björn bli, hur långt vandrar vargar och var i Sverige finns det mest lodjur? Våra rovdjur är en aktivitet som låter eleverna på ett inbjudande och spännande sätt lära sig mer om ekosystemen i deras närmiljö och djurs anpassningar till olika livsmiljöer. Tillsammans upptäcker vi rovdjuren och sambanden med deras bytesdjur i våra dioramor. Eleverna får komma närmare våra stora rovdjur genom att känna på pälsar, se kranier, spillning mm. Vi för även en kort diskussion kring hur vi förvaltar våra rovdjur i Sverige samt bakomliggande demokratiska processer.

AKTIVITETENS UPPLÄGG: Under aktiviteten delar vi upp klassen på två. Den ena halvklassen inleder med att lära känna rovdjuren, samt deras byten, i våra dioramor. Vi guidar och berättar om hur djuren lever, hur de tar hand om sina ungar samt om människans relation till djuren. Den andra halvan av klassen får under tiden vara i vårt biolabb där vi berättar om tre stora rovdjur i Uppland, lodjur, björn och varg. Här visar vi även eleverna kranier, spillning mm från vår Rovdjurslåda. Avslutningsvis introducerar vi på ett enkelt och lättbegripligt sätt hur rovdjursförvaltningen ser ut i Sverige och Uppsala. Här får eleverna några olika ”case” som de får angripa utifrån deras nya kunskaper om rovdjuren och Sveriges åtagande för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

MÅLSÄTTNINGEN MED AKTIVITETEN: Vi vill ge eleverna en ökad förståelse för Sveriges djurliv i stort samt en djupare kännedom om våra rovdjur. Dessutom vill vi öka elevernas insikter om människans betydelse för arters överlevnad samt en förståelse för arbetet inom viltförvaltning. Vår förhoppning är att eleverna ska få med sig en känsla av samhörighet med våra stora rovdjur samt en nyfikenhet inför naturen.

FÖRANKRING I LÄROPLANEN: Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Centralt innehåll

– Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

– Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Aktivitet tar 2 timmar inklusive en kortare rast. Ta gärna med frukt eller liknande från skolan så att alla elever får möjlighet att fylla på med energi.

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Hittar du inte en tid som passar för din grupp eller är allt fullbokat? Kontakta oss så ser vi om vi kan skapa plats för er!